దైవ సంకల్పం

ఆధ్యాత్మిక చింతన మన జీవితాన్ని, ప్రపంచగమనాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనం అనుకొన్నట్టు కాక దైవసంకల్పం ప్రకారమే అంతా జరుగు తున్నట్టు మనకు సులభంగనే అర్థమవుతుంది. దైవసంకల్పం,

Read more

ఆచారం-దైవసంకల్పం

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఆమె ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ. వివాహమై పిల్లల్ని కనిన తల్లి. ఆమె మరణించింది. శ్మశానికి తీసుకెళ్లి ఆ శవాన్ని దహనం చేయాలి. కానీ లింగం

Read more