జ్ఞ్ఞానదంతం తొలగించవచ్చునా?

జ్ఞ్ఞానదంతం తొలగించవచ్చునా? జ్ఞానదంతం వల్ల జ్ఞానం కలుగుతుందని భావిస్తుంటారు, కాని ఈ పన్ను వచ్చే వయస్సుకే జ్ఞానం వచ్చేస్తుందని, జ్ఞానం వచ్చే వయస్సులో ఈ పన్ను వస్తుంది.

Read more

నికోటిన్‌తో దంతాలపై మచ్చలు

నాడి నికోటిన్‌తో దంతాలపై మచ్చలు మనం దంతాలను తేలికగా తీసుకుంటాం. ప్రతి దానికీ వాటిని ఎడాపెడా వాడేస్తుంటాం. సీసా మూతలు తియ్యడం, బట్టలు చింపటం వరకూ పళ్లతో

Read more