తపస్సు

ఆధ్యాత్మికం తపస్సు ‘ఏమండీ, బాగున్నారా? ఏం చేస్తున్నారు? అని అడుగుతారు నా పరిచయస్తులు, నేను బజార్లో ఎదురైనప్పుడు. ‘బాగున్నానండి, అని అంటాను. ‘ఏం చేస్తున్నారు? అని అడుగుతారు

Read more