ముత్యాల తలంబ్రాలు

ముత్యాల తలంబ్రాలు చైత్రశుద్ధ నవమినాడు -మిథిలా పురాన-శ్రీరాముడు-అవ లీలగ శివధనుస్సును విఱిచి సీతను పరిణయమాడె రమ్యగతిని!! శ్రీరాముడు సౌమిత్రి తోడ శంఖ ధనుర్బాణధారియై వామాంకస్థిత సీతతో భద్రాద్రిని

Read more