బిపి మందులతో కేన్సరా?

కొండ నాలుకకు మందేస్తే ఉన్న నాలుక ఊడిందన్నట్టుంది ఈ వ్యవహారం. ఒక వ్యాధిని తగ్గించుకోవడానికి వాడే మందులు మరో రోగాన్ని తెచ్చే ప్రమాద ముందా…అంటే ఉందనే చెబుతున్నారు

Read more