‘కుట్టు’ పదాలు

‘కుట్టు’ పదాలు లేడీస్‌ టైలరింగ్‌లో ఉపయోగించే కొన్ని పదాల గురించి సవివరంగా తెలుసుకుందాం. జిగ్‌జాగ్‌: మిషన్‌లో జిగ్‌జాగ్‌ పాదం సెపరేట్‌గా ఉంటుంది. జిగ్‌ జాగ్‌ చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు పాదాన్ని

Read more