తీపి గుమ్మడి హల్వా

రుచి: వెరైటీ వంటకాలు ‘చెలి’ పాఠకుల కోసం భారత దేశంలో ఒక్కో పండుగకి ఒకో రాష్ట్రం లో ఒక ప్రత్యేక వంటకం చేస్తారు. బెంగాలీలు మకర సంక్రాం

Read more

తీపి గుమ్మడి హల్వా

భారతదేశంలో ఒక్కో పండుగకి ఒకో రాష్ట్రంలో ఒక ప్రత్యేక వంటకంచేస్తారు. బెంగాలీలు మకర సంక్రాంతికి బొబ్బట్ల వంటి పీటా తయారు చేస్తారు. కర్ణాటక వాళ్లు పాల్యాలని తయారు

Read more