ఏకైక వాంఛ

ఏకైక వాంఛ సుదీర్ఘకాల సుఖాన్ని ఒకవైపు ఆశిస్తూ, శీఘ్రకాల ఫలితాల కొరకు మరోవైపు శ్రమించటమే మానవ్ఞని జీవన విధానంలోని లోపాన్ని సుస్పష్టం చేస్తూ ఉంది. విద్యార్థి దశలోనే

Read more

మనసు పవిత్రమైతేనే భక్తిలో ఆనందం

మనసు పవిత్రమైతేనే భక్తిలో ఆనందం ప్రపంచమంతా పరమాత్మ వ్యక్తస్వరూపమైనపుడు అన్ని రూపాలు పరమాత్మవే. ప్రకృతిలో పరిమళించే చైతన్యం పరమేశ్వరుడే. అలాంటప్పుడు భగవంతుని అవలోకించడానికి, అర్చించ డానికి, ఆరాధించడానికి

Read more