స్టిక్కర్ల సోయగం

స్టిక్కర్ల సోయగం ముఖానికి తగ్గట్టు బొట్టుపెట్టుకోవడం ద్వారా ప్రత్యేక అందం చేకూరుతుందని బ్యూటీషియన్లు చెబుతున్నారు. వెడల్పు నుదురున్న మహిళలు పెద్దబొట్లు, చిన్న నుదురున్న వారు చిన్న బొట్టు

Read more

స్టిక్కర్ల సోయగం

స్టిక్కర్ల సోయగం ముఖానికి తగ్గట్టు బొట్టుపెట్టుకోవడం ద్వారా ప్రత్యేక అందం చేకూరుతుందని బ్యూటీషియన్లు చెబుతున్నారు. వెడల్పు నుదురున్న మహిళలు పెద్దబొట్లు, చిన్న నుదురున్న వారు చిన్న బొట్టు

Read more