గోరింట మరకపోయేదిలా…

గోరింట మరకపోయేదిలా… ఏ చిన్న శుభకార్యం వచ్చినా చేతులకు గోరింటాకు పెట్టుకుని ఒకటే హడావ్ఞడి చేస్తుంటారు అమ్మాయిలు. చేతులకే కాదు, కురులకు సహజమైన మెరుపు అందించాలన్నా తలకు

Read more