శ్రీమద్రామాయణం

ఆధ్యాత్మిక చింతన నేను రాక్షసస్త్రీని. నా పేరు శూర్పణఖ. కామరూపవిద్యలు తెలిసిన దాన్ని. నేను ఏ రూపం కావాలనుకున్నా చిటికలో ఆ రూపాన్ని పొందగలను. రావణుడనే రాోసరాజు

Read more

శ్రీమద్రామాయణం

ఆధ్యాత్మిక ఆరాధన ‘ఓ హనుమంతుడా! నాకూ, నా భర్తకు మాత్రమే తెలిసిన సంఘటన ఒకటి చెబుతాను. ఆ విషయాన్ని నీవుఆయనకు ఓ విశిష్టమైన గుర్తుగా చెప్తు అని

Read more

శ్రీమద్రామాయణం

ఆధ్యాత్మిక చింతన విజ్ఞానశాస్త్రం-మతం పరస్పర విరుద్ధమైనవని భావించి కొందరు. ‘ఈ ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దంలోనూ సాముద్రికం, జ్యోతిష్యం, వాస్తు, శకునాలు ఇలాంటి వాటిని నమ్మవచ్చా? అని ప్రశ్నిస్తుంటారు.

Read more

శ్రీమద్రామాయణం

ఆధ్యాత్మిక చింతన రామ సుగ్రీవుల మైత్రి కుదిరింది. రాముని దుఃఖానికి కారణమేమిటో సుగ్రీవుడు తెలిసికున్నాడు. సుగ్రీవుని కష్టాలకు కారణమేమిటో రాముడు తెలుసుకున్నాడు. వాలిని చంపుతానని శ్రీరాముడు మాట

Read more

శ్రీమద్రామాయణం

ఆధ్యాత్మిక చింతన అయోధ్యాధిపతి అంబరీషుడు యాగం చేయాలనుకున్నాడు. ఎప్పటిలాగే ఇంద్రుడు యాగపశువ్ఞను దొంగిలించాడు. ఒక మనిషిని తెచ్చి తగిన కర్మలు చేసి పశువుగా బలి ఇవ్వాలని పురోహితులు

Read more

శ్రీమద్రామాయణం

ఆధ్యాత్మిక చింతన మన పవిత్ర గ్రంథాలైన రామాయణ, భారత, భాగవతాది గ్రంథాలకు సంబంధించిన విషయాలను గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదో కొంత భేదంగా కనబడితే వెంటనే … నువ్వు

Read more

శ్రీమద్రామాయణం

లక్ష్మణా! ఇక్ష్వాకులలో పన్నెండవ వాడైన నిమి చక్రవర్తి కథ చెప్తా విను. ఆ నిమిచక్రవర్తి స్థిరమైన బుద్ధితో ధర్మాన్ని తప్పక పాటిస్తూ ఉండేవాడు. తన తండ్రి కోరిక

Read more

శ్రీమద్రామాయణం

ఒకరోజు శ్రీరాముడు భరత, లక్ష్మణులను పిలిచి రాజసూయం చేసే అర్హత రాజులకు మాత్రమే ఉంటుంది. అట్టి రాజసూయాన్ని చేయలనుకుంటున్నాను. ఆ యాగం వల్ల సమస్త పాపాలు క్షయమైతాయి.

Read more

శ్రీమద్రామాయణం

శ్రీమద్రామాయణం మనం శ్రీమద్రామాయాణాన్ని చదివి ఆనందిస్తాం. రామాయణ కథతో ఉన్న సినిమాలను చూసి సంతోషిస్తాం, రామాయణంపైన ఎవరు ఉపన్యసించినా భక్తి, శ్రద్ధలతో విని హర్షిస్తాం. ఇదంతా శ్రీరాముని

Read more

శ్రీమద్రామాయణము

శ్రీమద్రామాయణము పరిశీలన, పరిశోధన, పరీక్షలను జరపాలి సత్యాన్ని కనుకొనటానికి. కొన్నివేల, లక్షల ఏండ్లుగా మనిషి వాటిలో నిమగ్నమయ్యాడు. కాబట్టే ఎన్నెన్నో విషయాలు తెలుసుకోగలిగాడు, సృష్టిలోని ఇతర జీవ్ఞల

Read more