మానవసేవే మాధవ సేవ

శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస ఈ పవిత్ర భారతదేశంలో ధార్మిక సంస్థలు, సేవాసంస్థలు, భజనమండళ్లు, సేవాసమితులు లెక్కలేనన్ని ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను, ఉచిత వైద్య శిబిరాలను, అన్నదానాలను జరిపిస్తున్నాయి. మానవసేవయే

Read more