నేటి అలంకారం శ్రీమహిషాసురమర్దినీదేవి

(విజయవాడ కనకదుర్గ అమ్మవారు) ”మహిషమస్తక నృత్త వినోదిని స్పుటరణన్మణి నూపుర మేఖలా జననరక్షణ మోక్ష విధాయిని జయతి శుంభ నిశుంభ నిషూదిని దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలలో నవమి

Read more