అశ్వత్థామకు కృష్ణుని శాపం

శ్రీ కృష్ణ లీలలు అశ్వత్థామ అడవులలలో తిరుగుతున్నాడు. ఆకలి వలన అతని కడుపులో ప్రేగులు నకనకలాడుతున్నాయి. పండ్లేమన్నా లభిస్తాయేమోనన్న దృష్టితో అడవిలోని చెట్లన్నిటినీ పరిశీలించాడు. అతనికి ఒక

Read more

గోపబాలురు – బృందావనం

బృందావనం దాటి దూరంగా ఆవులను మేపటానికి శ్రీకృష్ణుడు, కొందరు గోపబాలురు వెళ్లారు. కొంతసేపటికి గోపబాలకులకు ఆకలి అయింది. దగ్గరలోనే బ్రాహ్మణులు అంగిరస యజ్ఞమును చేస్తున్నారు. మీరు వెళ్లి

Read more