నేటి అలంకారం (విజయవాడ కనకదుర్గ అమ్మవారు) బాలాత్రిపురసుందరి

”హ్రీంకారారసన గర్భితానల శిఖాం సౌఃక్లీం కళాంబిభ్రతీం సౌవర్ణాంబర ధారిణీం వరసుధాదౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్‌ వందే పుస్తక పాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం తాంగౌరీం త్రిపురాం పరాత్పర కళాంశ్రీచక్ర సంచారిణీమ్‌ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలలో

Read more