కార్తీక పురాణం

ఆధ్యాత్మిక చింతన జనక మహారాజుకు వశిష్ఠుడు కార్తీకమాసంలో ఉసిరి చెట్టుకింద పురాణకాలక్షేపం చేస్తే మంచిదని తెలియచేయటానికి చెప్పిన కథ ఇది. కావేరీ తీరమందు ఒక గ్రామములో దేవశర్మ

Read more

ఆచరణీయం

ఆధ్యాత్మిక చింతన కార్యం చక్కగా నెరవేర్చుటకు పురుష ప్రయత్నం, దైవానుగ్రహం అవశ్యం. పురుష ప్రయత్నం అనేది కార్యసిద్ధికి మొదటగా కావలసింది. కార్యం తలపెట్టినపుడు దానివలన కలిగే మంచి-చెడులు

Read more