కళ్లజోళ్ల చరిత్ర..

తెలుసుకో కళ్లజోళ్ల చరిత్ర.. దృష్టి సరిగా లేనివారు కళ్లజోడు వాడితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఒకప్పుడు కళ్లజోడు వృద్ధులు మాత్రమే వాడేవారు. తర్వాత వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా చిన్నపిల్లలు

Read more