దేశం: సోమాలియా: ఆకలి కేకలు

దేశం: సోమాలియా ఆకలి కేకలు ఒకవంక సంపద, మరో వంక దారిద్య్రం ఈ రెండు లక్షణాలు ప్రపం చంలో ప్రతిచోటా దర్శనమిస్తూనే ఉంటాయి. కానీ ఇటీవల పలు

Read more