చేతుల మృదుత్వానికి

అందమే ఆనందం అనేక కారణాల వల్ల చేతులు నల్లగామారుతాయి. పొడిచర్మం వల్ల కూడా చేతులు నల్లగా మారవచ్చు. లేదా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల కూడా మారవచ్చు.

Read more