పెద్ద సమస్యతో చిన్న సబ్బుల పరిశ్రమలు సతమతం

పెద్ద సమస్యతో చిన్న సబ్బుల పరిశ్రమలు సతమతం ముంబై,: చూడడానికి చిన్నదిగానే ఉంటుంది. చేతిలో ఇమిడిపోతుంది. స్నానం చేసినప్పుడు అరిగిపోతుంది. అయినా అందరూ అదే కావాలని అనుకుంటారు.

Read more