30వ ఇంటర్నేషనల్ స్నో ఛాంపియన్‌షిప్‌లో భారత్

ఐదు తలలున్న సర్పం శిల్పాన్ని రూపొందిస్తున్న భారత బృందం కొలరాడో: ఈ నెల 20న అమెరికాలోని కొలరాడోలో మంచు శిలలతో కళా ఖండాలు చెక్కే పోటీలు ప్రారంభమైన్నాయి.

Read more