గురక ప్రమాదం

గురక ప్రమాదం అతిగా తిని ఎక్కువగా గురకపెడుతూ సోమరితనంతో కాలం గడపకండని పెద్దవాళ్లు హెచ్చరించడం మనం వింటూనే ఉంటాము. గురక సోమరితనం వల్లనే కాకుండా కొన్ని వ్యాధులలో

Read more