ప్రాచీన రోమన్‌ యాంపి థియేటర్‌ పాక్షిక ధ్వంసం

ప్రాచీన రోమన్‌ యాంపి థియేటర్‌ పాక్షిక ధ్వంసం పాల్మైరా: సిరియాలోని అతి ప్రాచీన నగరం పాల్మైరాలో ఉన్న రోమన్‌ యాంపిథియేటర్‌ను ఇస్లామిక్‌ స్టేట్‌ ఉగ్రవాదులు పాక్షికంగా ధ్వంసం

Read more