కాంతిమంతమైన నక్షత్రం సిరియస్‌

తెలుసుకో కాంతిమంతమైన నక్షత్రం సిరియస్‌ భూమికి సూర్యునికి గల మధ్య దూరం 9 కోట్ల 30 లక్షల మైళ్లుగా నిర్ధారించారు. సూర్యుని కంటే సమీపంలో ఉన్న నక్షత్రాల

Read more