నేటి అలంకారం (విజయవాడ కనకదుర్గ అమ్మవారు) శ్రీసరస్వతీ దేవి

‘ఘంటాశూల హలాని శంఖమునలే చక్రం ధనుస్సాయకం హస్తాబ్జెర్దధతీం ఘనాంత విలసచ్చీతాంశు తుల్య ప్రభామ్‌ గౌరీదేహ సముద్భవాం త్రిజగతామాధారాభూతాం మహా పూర్వ మత్ర సరస్వతీ మనుభజే శుంభాది దైత్యార్దినీమ్‌

Read more