భావాలు పంచుకునే సమయం

జీవన వికాసం బహుశా ఇంతటి సంక్షోభం ఇదివరకు మనము చూడకపోవచ్చు. ఇలా ఇంటిపట్టున ఇంత కాలం తప్పనిసరిగా ఉండటమన్నది ఎవరూ ఊహించకపోవచ్చు. కరోనా మహమ్మారితో ఇంటికే పరిమితమయ్యాం.

Read more