తరగతి గదిలో ఉమ్ము ఉంచాడని విద్యార్థిని చితకబాదిన ఉపాధ్యాయురాలు

తరగతి గదిలోకి వచ్చేందుకు ఉపాధ్యాయురాలు అనుమతి అడుగుతున్న క్రమంలో విద్యార్థిని నోట్లో నుంచి ఉమ్ము కింద పడింది. అంతే అది చూసి ఆగ్రహించిన ఆమె కర్రతో విద్యార్థిని

Read more