పతనానికి పరాకాష్ట!

పతనానికి పరాకాష్ట! భారత కరెన్సీ ఇటీవలి కాలంలో భారీ పతనం చవిచూసింది. ఆసియా దేశాలకరె న్సీలతో పోల్చినా డాలరుతో రూపాయి మార కం విలువలు భారీగా క్షీణించాయి.

Read more