అవినీతికి తొలిమెట్టు స్వార్థం

పనిపట్ల బాధ్యత, నిబద్ధత లేకపోవటం, క్రమశిక్షణా రాహిత్యం శాపాలుగా.. భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 73 సంవత్సరాలు గడిచినా ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా పిలు వబడుతుందే తప్పా!

Read more