సైన్స్‌ విద్యార్థులకు ప్రాజెక్టులు

సైన్స్‌ విద్యార్థులకు ప్రాజెక్టులు ఒకప్పుడు ప్రాజెక్టు వర్క్‌ అంటే పిజి, ఆపై చదువ్ఞలకే ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ప్రాథమిక పాఠశాల నుంచే ప్రాజెక్టు వర్క్‌ను విద్యార్థులకు ఇస్తు

Read more