పాఠశాల వార్షికోత్సవాలా?సినిమా ప్రమోషన్లా?

మా ర్చి నెల వచ్చిందంటే ప్రతిపాఠశాల వార్షికోత్సవాలు నిర్వహించడంలో తలమునకలైపోతుంటాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఇందుకు మినహాయింపు అనుకోండి. ఎందు కంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వార్షికోత్సవాలు నిర్వహించడానికి ఎటువంటి

Read more