శారీ పెట్టీకోట్‌ కుట్టే విధానం

శారీ పెట్టీకోట్‌ కుట్టే విధానం నడుము : ముందుగా టేపుతో కొలుచుకోవాలి. అలా కొలుచుకున్న నడుము ఉదాహరణకి 30అంగుళాలు ఉందనుకోండి. 30ని 2తో భాగించగా వచ్చిన ఆన్సర్‌ని

Read more