చదువులమ్మ రావే!

బాలగేయం చదువులమ్మ రావే! చల్లగా చల్లచల్లగా అమ్మలా తీయతీయగా కమ్మగా కమ్మకమ్మగా చదువులమ్మ రావే! బంగరు అక్షరాల నీవే! ఆకాసాన్నుండి దిగి మా బాలబాలికల కోసం పాడుతూ

Read more