చంద్రుడికి మరోవైపు

తెలుసుకోండి చంద్రుడికి మరోవైపు భూగోళానికి ఉన్న ఏకైక ఉపగ్రహమైన చంద్రుడికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అది తన చుట్టూ తాను తిరగ డానికి ఎంత సమయం తీసుకుంటుందో,

Read more