పాదుకా మహోత్సవం

పాదుకా మహోత్సవం నవవిధ భక్తులలో ఒకటి పాదసేవ. పాదసేవ లేదా పాదసేవనం ఈ నాటిమాట కాదు. కృతయుగంలో ప్రహ్లాదుడు నవవిధ భక్తులను పేర్కొన్నాడు. అవి శ్రవణం, కీర్తనం,

Read more