పూజ పూర్తిగా చేయాలి

సాయిబాబా షిరిడీకి రాకముందు అనేక లీలలు చూపారు. షిరిడీలో తానున్నంతకాలం అంటే 15-10-1918 వరకు లీలలు చూపారు. అనంతరం కూడా లీలలు చూపుతున్నారు. సాయిబాబాకు భూత, భవిష్యత్‌,

Read more

గురువే మిన్న

ఎవరి గురువు వారికి గొప్ప శ్రీప్రత్తి నారాయణరావుగారు ఏ దేశము నందు సాయిబాబా అను ఈ అపూర్వము అమ్యూలము అయిన రత్నము పుట్టినదో ఆ దేశము ధన్యము

Read more

సహనంతో సరి

సాయిబాబాను అనేక మంది ప్రతిదినం దర్శించేవారు అయితే సందర్భానుసారంగా బోధన చేసేవారు కొందరు సాయికి దక్షిణ ఇచ్చేవారు మరికొందరు అడిగితేనే ఇచ్చేవారు ఇంకొందరు దక్షిణ డబ్బుతో మేడలు

Read more

ఫలం ప్రతిఫలం

రాజదర్శనమునకుగాని దేవుని దర్శనానికి గాని,గురుదర్శనమునకుగాని పోవువాడు ఖాళీ చేతులతో పరాదని శ్రుతి చెబుతుంది.అందుకు అనుగుణంగా సర్వసామాన్యంగా పలములను తీసుకోవడం జరుగుతుంది.భక్తులు సందర్శకులు ఫలాలను సమర్పించటం సాధారణ విషయం

Read more

షిర్టీసాయి భక్తులకు శుభవార్త

  షిర్డీ : షిర్డీసాయి భక్తులకు శుభవార్త. దసరా పండుగ సందర్భంగా ఈ నెల 18వతేదీన షిర్డీలోని సాయిబాబా ఆలయాన్ని భక్తుల సందర్శన కోసం 24 గంటలపాటు

Read more