‘సాగరమాల’ వేగవంతంపై ఎపి దృష్టి కేంద్రీకరణ

‘సాగరమాల’ వేగవంతంపై ఎపి దృష్టి కేంద్రీకరణ సాగరమాల పథకంలో భాగంగా ఆంధ్రరాష్ట్రంలో చేపట్ట నున్న వివిధ ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ పథకంలో రాష్ట్రం

Read more