ప్రమాదంలో రహదారి భద్రత

నిర్లక్ష్యాన్ని వీడాలి మానవుడు సుఖానికి, సంతోషానికి అభి వృద్ధిదోహదం కావాలి. సుఖం కోసం అభివృద్ధిమార్గాలను అన్వేషిస్తాం. రోడ్లు అభి వృద్ధికి సోపానాలు అనేది అందరికి తెలిసిందే. మరి

Read more

రహదారి భద్రత అందరి బాధ్యత

నేగం కన్నా ప్రాణం మిన్న. రహదారి భద్రతలో ప్రధాన సూత్రమిది. వినడా నికి, ప్రచారానికి బాగానే ఉంటుంది. కానీ పట్టించుకునేవారేరీ? ఉరుకుల పరుగుల యుగంలో ప్రయాణ కాలాన్ని

Read more

ప్రమాదంలో రహదారి ‘భద్రత’

               ప్రమాదంలో రహదారి ‘భద్రత’ రహదారి భద్రతలో’వేగం కన్నా ప్రాణం మిన్న అనే ప్రధాన సూత్రంగా పెద్ద ఎత్తున

Read more