తెలంగాణ పోలీసుల కొత్త నిఘా నేత్రం

రిమోట్‌ సెన్సింగ్‌తో ఆకాశం నుంచే నిఘా హైదరాబాద్‌: ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించుకోవడంలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు తెలంగాణ పోలీసులు. తాజా అంతరిక్ష పరిజ్ఞానాన్ని సొంత చేసుకని రిమోట్‌

Read more