‘సంక్షేమ మండలి’తో కార్మికులకు భరోసా ఏదీ ?

పనులు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు దేశంలో వ్యవసాయరంగం తర్వాత ప్రజలకు ఉపాధి కల్పించే రెండవ అతిపెద్ద రంగం భవన నిర్మాణ రంగం. అలాంటి భవన నిర్మాణ రంగం

Read more