తక్కువ పెట్టుబడుల వల్లే భారత్‌కు ట్రిపుల్‌బి రేటింగ్‌

న్యూఢిల్లీ: ఫిట్స్‌రేటింగ్స్‌సంస్థ భారత్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ధోరణులు నీరసించాయని గ్రేడింగ్‌ను ట్రిపుల్‌బిగా పేర్కొంది. పెట్టుబడులపరంగా భారత్‌ స్థిరమైన ధోరణులతో ఉనన్టఉ్ల అంచనా. మధ్యకాలికంగా వృద్ధి స్థిరంగా ఉందని అంచనావేసింది.

Read more