శ్రీమద్రామాయణం

శ్రీమద్రామాయణం ‘అంగరాజ్యాన్ని రోమపాదుడు పాలిస్తూ ఉంటాడు. అతడు గొప్ప పరాక్రమశాలిగా ప్రసిద్ధి పొందుతాడు. ప్రాణులను భయంకరంగా పీడిస్తూ ధర్మాన్ని తప్పి పరిపాలిస్తాడు. ఆ కారణంగా దేశంలో వర్షాలు

Read more