వాలి సుగ్రీవుల కథ

మంచివాళ్లకు భగవంతుడి అనుగ్రహం వాలి, సుగ్రీవులు కవల పిల్లలు. వాలి మహాబలశాలి. ఎవరైనా వాలితో ఎదురుగా యుద్ధం చేస్తే వారి బలంలో సగం హరించే వరం వాలికి

Read more

శ్రీమద్రామాయణం

శ్రీమద్రామాయణం ‘అంగరాజ్యాన్ని రోమపాదుడు పాలిస్తూ ఉంటాడు. అతడు గొప్ప పరాక్రమశాలిగా ప్రసిద్ధి పొందుతాడు. ప్రాణులను భయంకరంగా పీడిస్తూ ధర్మాన్ని తప్పి పరిపాలిస్తాడు. ఆ కారణంగా దేశంలో వర్షాలు

Read more