మహనీయుల మాట

ఒక చేత్తో మీకర్తవ్యాన్ని పాటిస్తూ, మరో చేత్తో భగవంతుడిన్ని ప్రార్ధించండి. మీ కర్తవ్యం ముగిసిన తర్వాత రెండు చేతులెత్తి దేవ్ఞడ్ని ప్రార్థించండి. రామకృష్ణ పరమహంస తాజా చెలి

Read more