పట్టాభిరాముడి పట్టాభిషేకం

బాల గేయం పట్టాభిరాముడి పట్టాభిషేకం సంగ్రామం నందు నిలిచి గెలిచిన రఘువీరుడు సంస్కారం అనుపేరుకు మారు పేరు శ్రీరాముడు గురిచూసి కొట్ట గమనం చేపట్టి సీతమ్మ కన్నీరు

Read more

స్వయంవరం

స్వయంవరం యజుర్వేదంలో స్త్రీలకు సంబంధించిన ఎన్నో విషయాలు చెప్పబడ్డాయి. వారి చదువ్ఞల గురించి, వారి వివాహం నిర్ణయముల గురించి ఈ వేదములో ఏం చెప్పబడిందో తెలుసుకొందాం. 14వ

Read more