కబంధ హస్తాలు!

తెలుసుకో. కబంధ హస్తాలు! బయట పడటానికి వీలు లేకుండా దుష్టుని వలలో చిక్కుకుంటే కబంధ హస్తాలలో కూరుకుపోయాడు అంటారు. ఇక రావడానికి వీలు లేని చిక్కులలో చిక్కుకుంటే

Read more