ఛల్‌ చల్‌ గుర్రం అంటూ రాబోతున్నాడు

ఛల్‌ చల్‌ గుర్రం అంటూ రాబోతున్నాడు ‘రాజరథం నుండి ముచ్చటగా మూడో పాట ‘ఛల్‌ ఛల్‌ గుర్రం శుక్రవారం విడుదలైంది.. ఈ పాటతో మరోసారి రాజరథం ఆశ్చర్యపర్చనుంది..

Read more