వర్షాకాలంలో మేకప్‌ ప్లాన్‌

  వర్షాకాలంలో మేకప్‌ ప్లాన్‌ వర్షాకాలంలో మేకప్‌ అంటే ఇంటికి పదిమంది చుట్టాలు వచ్చినట్టే, చేసిందే చెయ్యటం, మేకప్‌ చేసుకోవడం, ఆరిపోవడం, కడుక్కోవటం, వెరసి సమయం చాలా

Read more