అరెస్టుల భయంతో గ్రామం ఖాళీ

ముంబయి: చిన్నపిల్లల్ని ఎత్తుకుపోయేందుకు వచ్చారన్న అపోహలపై ఐదుగురు సంచారజాతులకు చెందిన వారిని కొట్టిచంపిన కేసులో ప్రస్తుతం రైన్‌పాద గ్రామం వణికిపోతోంది. తమ భర్తలను ఎక్కడ అరెస్టులుచేస్తారోనని గ్రామంలో

Read more

రైన్‌పాదగ్రామం మొత్తం ఖాళీ

ముంబయి: చిన్నపిల్లల్ని ఎత్తుకుపోయేందుకు వచ్చారన్న అపోహలపై ఐదుగురు సంచారజాతులకు చెందిన వారిని కొట్టిచంపిన కేసులో ప్రస్తుతం రైన్‌పాద గ్రామం వణికిపోతోంది. తమ భర్తలను ఎక్కడ అరెస్టులుచేస్తారోనని గ్రామంలో

Read more