భాగ్యనగర బాధలు తీరేదెప్పుడు?

భాగ్యనగర బాధలు తీరేదెప్పుడు? దక్షిణభారతేదశంలోనే విశిష్ట స్థానం, గుర్తింపు పొందిన తెలంగాణా రాజ ధాని హైదరాబాద్‌ను మరింత సుందరంగా తీర్చిదిద్ది విశ్వనగరంగా మార్చాలనే ఆశయంతో తెలంగాణా పాలకులు

Read more