అదనంగా 36 రాఫెల్‌ యుద్ధ విమానాల కొనుగోలు

New Delhi: భారతదేశం అదనంగా 36 రాఫెల్‌ యుద్ధ విమానాలను కొనాలని నిర్ణయించింది. ప్రాన్స్‌నుంచి ప్రస్తుతం 36 రాఫెల్‌ యుద్ధవిమానాలను కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్‌ మరొక 36

Read more